HelseIArbeid skal få deg raskere tilbake

By 21. desember 2018Ukategorisert

HelseIArbeid skal få deg raskere tilbake

Tidligere «Raskere tilbake» og andre arbeidsrettede tilbud endrer navn til HelseIArbeid og blir en landsdekkende ordning.

HelseIArbeid er en videreføring av arbeidsrettede tiltak, utrednings- og behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med muskel- og skjelettsykdom og psykiske lidelser.

Del av ny avtale
I den nye IA-avtalen som ble inngått 18. desember, er HelseIArbeid tatt inn som et sentralt virkemiddel.

Målgruppen for HelseIArbeid er arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskelskjelettlidelser og/eller psykiske plager.

Landsdekkende
HelseIArbeid tilbys i dag i de tre nordligste fylkene. Partene i arbeidslivet og myndighetene er enige om å gjennomføre HelseIArbeid i større omfang enn i dag. Tiltaket skal bli landsdekkende og gjennomføres innenfor rammen av dagens regelverk og prioriteringsforskriften. Ressurser i NAVs arbeidslivssentre skal brukes for å få til et større omfang av HelseIArbeid.

Rapport
Kjersti Gundersen (bildet) var manuellterapeutenes representant i referansegruppen i utredningen av HelseIArbeid. Utredningsrapporten peker spesielt på muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser som de viktigste årsakene til sykefravær og uførepensjonering fra arbeidslivet. – Utredningen dokumenterer at det er store helsegevinster ved retur til arbeid for ulike pasientgrupper, tilrettelegging på arbeidsplassene, sier hun. Rapporten understreker også behovet for tidlig avklaring, samt å unngå unødige og forsinkede utredninger.

 Ny IA-avtale, se her…

Nytt nasjonalt konsept HelseIArbeid, sluttrapport, september 2016 (NAV og Helsedirektoratet), se her…